SHAS

 

 

Yhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.

Toiminnan päätarkoituksena on verkostoitumisen mahdollistaminen. Kevät- ja syykokouksen yhteyteen on jo vuosien ajan pyritty järjestämään yhdessäolon mahdollistavaa toimintaa. Luentoja ja koulutuksia järjestetään vuosittain eri HIV-hoitotyön teemoihin liittyen.

Vuonna 2009 käynnistettiin HIV-hoitotyön päivät ensimmäistä kertaa. Päivien järjestämisen mahdollisti yhteistyökumppanit.

HIV-hoitotyön päivät järjestetään joka toinen vuosi.

Syksyllä 2016 hoitotyön päivät olivat Tampereella.

Syksyllä 2018 koulutuspäivät olivat Turussa.

Syksyllä 2021 koulutuspäivät olivat Helsingissä.

Syksyllä 2022 koulutuspäivät olivat Helsingissä-

Syksyllä 2023 koulutuspäivät olivat Helsingissä,

SUOMEN HIV/AIDS -SAIRAANHOITAJAYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT


1 §
Yhdistyksen nimi on Suomen HIV/ aids- sairaanhoitajayhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää HIV/aids -hoitotyötä sekä toimia HIV- tartunnnan saaneiden ja heidän läheistensä hyväksi sekä osallistua HIV-tartuntojen leviämisen ehkäisyyn.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa, järjestää kokouksia sekä koulutustilaisuuksia ilman taloudellisen hyödyn tavoittelua.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, harjoittaa asianomaisella luvalla majoitus- ja ravitsemusliikettä ja kioskitoimintaa, kutakin kuitenkin yhdessä paikassa kerrallaan, sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 §
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä sairaanhoitajatutkinnon suorittanut henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäseneksi ottamisesta päätää yhdistyksen hallitus, joka voi erityisin perustein hyväksyä yhdistyksen jäseneksi myös muun henkilön, jota joku yhdistyksen jäsen suosittelee.

Kunkin jäsenen tulee suorittaa yhdistykselle jäsenmaksu, jonka suuruudesta yhdistyksen syyskokous päättää.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan erottaan yhdistyksestä mikäli hän laiminlyö jäsenmaksunsa suorituksen tai toimii yhdistystä vahingoittavalla tavalla tai tekee itsensä sopimattomaksi olemaan yhdistyksen jäsen. Erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus varattuaan sitä ennen asian omaiselle tilaisuuden tulla kuulluksi. Erottamisesta voidaan päättää jäsentä kuulematta jos päätöksen perusteena on jäsenmaksun laiminlyöti kehotuksesta huolimatta.

4 §
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 3, enintään 6 varsinaista jäsentä ja heille yhdestä kolmeen varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Muut tarpeelliset toimihenkilöt hallitus voi valita myös ulkopuoleltaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, mutta vaaleissa kuitenkin arpa.

5 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksinään tai kaksi hallituksen varsinaista jäsentä yhdessä.

6 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

7 §
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava kullekin yhdistyksen jäsenelle kirjallisena viimeistään 12 päivää ennen kokousta.

8 §
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokoukset. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioiketuista jäsenistä sitä vaatii. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa vuosikokouksen määräämässä järjestyksessä suorittaneella jäsenellä yksi (1) ääni. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla ja muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 §
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan ( ¾) ääntenenemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen jäljellä olevat varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen:

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 8.3.2002

SHAS on toiminut jo vuodesta 1993  HIV-hoitotyön hyväksi.

Pikakysely

Tällä hetkellä ei ole kyselyä käynnissä.